ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Битовият ми обект се снабдява от Свободен пазар или Доставчик от последна инстанция

Независимо от причината битовият Ви обект да е на Свободен пазар или при Доставчик от последна инстанция, можете да заявите преминаване по битови цени на Регулиран пазар.

Регистрирането на обект за битови нужди е възможно единствено за тези, предназначени за битово ползване. За юридическите лица със стопанска цел не е възможно регистриране на обектите им по битови цени, тъй като се използват за извършване на търговска дейност. Строителните и временните обекти се считат за обекти за стопанско ползване.

За преминаване на Регулиран пазар трябва да имате предвид дали партидата е регистрирана на Ваше име или предстои пререгистрация на Ваше име.

Процедурите за смяна на доставчик и координатор на балансираща група (КБГ) се управляват от електроразпределителните дружества съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

При смяна на доставчик и КБГ, без да има смяна на титуляря на партидата, клиентът комуникира единствено със своя търговец и не е необходимо да се свързва с електроразпределителното дружество.

Поради преминаването през различни от стандартните процедури, сроковете за предоставяне на услугата са различни и могат да се обобщят в следния примерен график*:
 

Дати на подаване на заявление Дата на старт на продажба на
лицензия Краен снабдител
Пример
01 - 10 число 01 число на следващия месец Подадено заявление на 01 Януари.
Продажба при Краен снабдител: 01 Февруари.
11 - 31 число 01 число на по-следващия месец Подадено заявление на 01 Януари.
Продажба при Краен снабдител: 01 Март.

*Примерният график не обвързва ЧЕЗ Електро България АД с конкретни срокове и дати. При разглеждането и обработката на заявката е възможно да настъпят промени в посочените срокове.

За заявка на услугата се подава Заявление по образец за продажба/ сключване на договор за продажба. При съсобственост, заявителят попълва и Декларация за получено съгласие от съсобствениците
Необходимо е да предоставите документ за собственост или права върху имота. При наемни отношения се предоставя и договор за наем. Ако сте упълномощено лице, следва да предоставите нотариално заверено пълномощно с нужните права. 

За наематели: За прехвърляне на партидата на името на наемател трябва да имаме декларираното съгласие на наемодателя. Наемодателят попълва Декларация за съгласие от наемодател и я подписва лично пред наш служител, заверява я пред нотариус или се предоставя електронно, подписана с валиден КЕП.

В случай че в документа за собственост обектът не е описан като завършен и въведен в експлоатация, е необходимо да се предостави и удостоверение за въвеждане в експлоатация или търпимост. При тези обекти е необходимо да са извършени всички процедури по присъединяване с електроразпределителното дружество.

Услугата можете да заявите с валиден КЕП (квалифициран електронен подпис) или в удобен търговски център. При допълнителни въпроси за услугата, проверете секцията Често задавани въпроси или се Свържете с нас.
 

При смяна на титуляр съвместно със смяната на доставчик и КБГ, клиентът трябва да подаде заявки както към ЧЕЗ Електро България АД, така и към електроразпределителното дружество ЧЕЗ Разпределение България АД. 

Крайният снабдител и електроразпределителното дружество споделят търговските си центрове. Така с едно посещение можете да подадете заявките си и към двете компании.

Поради преминаването през различни от стандартните процедури, сроковете за предоставяне на услугата са различни и могат да се обобщят в следния примерен график*:

Дати на подаване Смяна клиент Смяна доставчик  Пример
01 - 10 число Следващ месец КС* Заявка на 01.01. Смяна клиент и лицензия на 01.02
11 - 25 число Следващ месец Следващ месец – ДПИ**
По-следващ месец – КС
Заявка 11.01. Смяна клиент и лицензия ДПИ 01.02
Смяна лицензия КС 01.03
26 - 31 число По-следващ месец По-следващ месец – КС Заявка 27.01. Смяна клиент и лицензия КС 01.03
*КС – Краен снабдител ЧЕЗ Електро България АД
**ДПИ – Доставчик от последна инстанция ЧЕЗ Електро България АД

*Примерният график не обвързва ЧЕЗ Електро България АД с конкретни срокове и дати. При разглеждането и обработката на заявката е възможно да настъпят промени в посочените срокове. 

За заявка на услугата се подава Заявление по образец за продажба/ сключване на договор за продажба. При съсобственост, заявителят попълва и Декларация за получено съгласие от съсобствениците

Необходимо е да предоставите документ за собственост или права върху имота. При наемни отношения се предоставя и договор за наем. Ако сте упълномощено лице, следва да предоставите нотариално заверено пълномощно с нужните права. 

За наематели: За прехвърляне на партидата на името на наемател трябва да имаме декларираното съгласие на наемодателя. Наемодателят попълва Декларация за съгласие от наемодател и я подписва лично пред наш служител, заверява я пред нотариус или се предоставя електронно, подписана с валиден КЕП.

В случай че в документа за собственост обектът не е описан като завършен и въведен в експлоатация, е необходимо да се предостави и удостоверение за въвеждане в експлоатация или търпимост. При тези обекти е необходимо да са извършени всички процедури по присъединяване с електроразпределителното дружество.

Услугата можете да заявите с валиден КЕП (квалифициран електронен подпис) или в удобен търговски център. При допълнителни въпроси за услугата, проверете секцията Често задавани въпроси или се Свържете с нас.