ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Производители на регулиран пазар

Информация за формирането на цена за балансиране на производители от ВИ

Изпълнявайки функцията на Координатор на специална балансираща група (КСпБГ) на производителите от възобновяеми източници (ВИ), “Електрохолд Продажби“ АД ежемесечно разпределя финансовата стойност за небаланса на групата производители от ВИ, определен от „НЕК“ ЕАД, в качеството му на виртуален търговски координатор на всички производители в страната, съгласно чл. 56а, ал. 5, т. 2 от действащите Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Като спазва методиката на изчисление и разпределение на небалансите между членовете на балансиращата група на производители от ВИ с координатор “Електрохолд Продажби“ АД, описана в раздел III-Б от “Общите принципи за разпределение на небалансите“, КСпБГ ежемесечно определя цена за балансиране на групата HG (лв./kWh), като отношение между изчисления от „НЕК“ ЕАД финансов сетълмент на съответната групата SG (лв.) и общото месечно количество електрическа енергия, произведена и фактурирана от производителите в групата im Ei,дос (kWh)

Индивидуалната месечна стойност на небаланса на всеки производител в групата Si (във фактурата е записана с текст: „отговорност за балансиране“), се определя като произведение от месечното количеството електрическа енергия, произведена и фактурирана от индивидуалния производител Е_(i,дос.)^ и определената месечна цена за балансиране в групата HG :

Освен разпределената индивидуална месечна стойност на небаланса, „Електрохолд Продажби“ АД като КСпБГ включва в месечната фактурата за всеки обект на производител и цена за администриране на процесите в специалната балансираща група на производителите, която в зависимост от инсталираната мощност на обектите за производство е, както следва:

  • за обект на производител с Ринст. до 30 kW съответно 5.14 лв. без ДДС;

  • за обект на производител с Ринст. над 30 kW съответно 21.08 лв. без ДДС.

Цена за балансиране - май 2022 г.

Уважаеми производители,

Във връзка с предстоящите празници и силно ограничения брой работни дни в началото на м. май 2022 г., за произведената през м. април 2022 г. ел. енергия, издадените от Вас фактури и протоколи следва да получим в дните от 02.05.2022 г. до 07.05.2022 г. включително.

Бихме искали да Ви уведомим и за следните промени и допълнения, които е необходимо да отразите във фактурите си:

  1. От средата на миналата година дружествата на ЧЕЗ в България имат нов собственик – Еврохолд България. През настоящия месец новият мажоритарен собственик пристъпи към промяна на имената на придобитите дружества, като „ЧЕЗ Електро България“ АД вече се казва „Електрохолд Продажби“ АД, запазвайки без промяна ЕИК, Булстат и адреса на регистрация. По тази причина във фактурите си следва да отразите новото име на дружеството ни – „Електрохолд Продажби“ АД.
  2. Предстои и въвеждане от наша страна на специализиран софтуер за проверка на издаваните от вас фактури и протоколи. За да осигурим максимална коректност на проверката е необходимо в поле „Наименование на стоката/услугата“ във вашите фактури да изпишете и идентификационния код на централата, който можете да намерите в месечния протокол за произведената ел. енергия. Примерния текст следва да е във вида:

„Ел. енергия, произведена от ФтЕЦ (или ВЕЦ) …… (името на централата е в договора за изкупуване) за м. 04.2022 г. – 32Z1……..“

Електронните адреси, на които следва да изпращате фактурите си остават без промяна, а именно:

nikolay.tsolov@electrohold.bg

doycho.maslev@electrohold.bg

ani.inkyova@electrohold.bg

Своевременно ще Ви уведомим за бъдещи промени.

Поздрави,

Електрохолд Продажби АД