ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Регулиран пазар

Българският пазар на електроенергия е разделен на регулиран и либерализиран (свободен пазар). Докато на либерализирания пазар клиентите закупуват енергията по свободно договорени цени и имат задължението да обявяват предварителни графици за консумацията си, на регулирания пазар те нямат това задължение и закупуват енергията по регулирани от държавния регулатор цени. Регулираният пазар позволява относителна сигурност на крайните клиенти по отношение на фиксираните цени.

Регулатор на пазара в България е Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В дейността за контрол на регулирания пазар, комисията определя на годишна база квотите за производство за регулиран пазар, цените, по които се извършват покупко-продажбите между всички участници (производители, мрежовите оператори, ЕСО, крайните снабдители) и таксите, които трябва да се събират за безпрепятственото опериране на системите. Традиционно, регулаторът взема ценово решение веднъж годишно (в сила от 01.07), но според пазарното развитие може да утвърди повече от едно решение в дадена година.

Можете да се запознаете с последно приетите цени за краен снабдител на страницата ни, в секция Снабдяване по регулирани цени.

Пазарът в България е разделен на четири географски зони, като във всяка от тях оперира различно електроразпределително дружество и електроснабдително дружество. Електрохолд Продажби ЕАД, с лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия с
Л-135-11/ 29.11.2006 г. от КЕВР със срок на действие  до 13.08.2039 г. извършва дейностите за обществено снабдяване с електроенергия на регулиран пазар (Краен снабдител) за територията на Западна България (София-град, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин).

От 1 октомври 2020 г. всички небитови клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение към електроразпределителната мрежа, нямат право да регистрират своите обекти по регулирани цени. С това действие българската държава прави поредната стъпка към изцяло либерализиран пазар. В резултат на тази промяна, всички небитови клиенти, без значение от нивото на присъединяване към електроразпределителните мрежи закупуват електроенергия за обектите си по свободно договорени цени. 

Към настоящия момент възможността да се регистрират на краен снабдител е запазена само за домакинствата и обектите за битово потребление.