ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Групата на Електрохолд в България

До 27.07.2021 г. ČEZ, a.s. притежаваше 67 % от капитала на „Електрохолд Продажби“ ЕАД (с предходно наименование „ЧЕЗ Електро България“ АД) и „Електроразпределителни мрежи Запад” ЕАД (с предходно наименование „ЧЕЗ Разпределение България“ АД). ČEZ, a.s. също така упражняваше непряк контрол върху „Електрохолд ИКТ“ ЕАД (с предходно наименование „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД) – дъщерно дружество на „Електроразпределителни мрежи Запад” ЕАД, и бе едноличен собственик на капитала на следните дружества: „Електрохолд България“ ЕООД (с предходно наименование „ЧЕЗ България“ ЕООД, което е правоприемник на „ЧЕЗ България“ ЕАД), „Електрохолд Трейд“ ЕАД (с предходно наименование „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД), „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕООД (правоприемник на „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД), „Бара Груп“ ЕООД.

На 27.07.2021 г. мажоритарните дялове на ČEZ, a.s. в „Електрохолд Продажби“ ЕАД, „Електроразпределителни мрежи Запад” ЕАД (включително в дъщерното дружество на „Електроразпределителни мрежи Запад” ЕАД - „Електрохолд ИКТ“ ЕАД)  бяха придобити от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (“EEEC”), дружество от групата на „Еврохолд България“ АД. Считано от същата дата EEEC стана едноличен собственик на капитала на следните дружества: „Електрохолд България“ ЕООД, „Електрохолд Трейд“ ЕАД, „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕООД и „Бара Груп“ ЕООД. През 2022 г. EEEC изкупи миноритарните дялове на акционерите в „Електрохолд Продажби “ЕАД и „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД до 100% и стана едноличен собственик на техния капитал.  

В края на 2004 г. чешката държавна компания ČEZ, a.s. навлиза на българския енергиен пазар, като придобива мажоритарен дял (67%) от трите електроразпределителни дружества в Западна България – „Електроразпределение Столично” АД, „Електроразпределение София Област” АД и „Електроразпределение Плевен” АД.

През 2007 г. трите дружества, които извършват едновременно дейностите по електроразпределение и електроснабдяване на територията на Западна България, се сливат в едно дружество, наречено „ЧЕЗ Разпределение България” АД, което към момента е с наименование „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД. Новата организация поема дейността по разпределение на електрическа енергия в Западна България. Дейностите по продажба на електроенергия на битови и бизнес клиенти се отделят в новосъздаденото дружество - „ЧЕЗ Електро България“ АД, с наименование към настоящия момент „Електрохолд Продажби“ ЕАД.

„Електрохолд България“ ЕООД е дружеството създадено в средата на 2005 г. с името „ЧЕЗ България“ ЕАД. Дружеството има за цел да изпълнява координиращи, управленски и поддържащи дейности за всички дружества, собственост на чешката компания ČEZ а.s. в България. От началото на 2022 г. е променена правната форма на дружеството, като същото е преобразувано в еднолично дружество с ограничена отговорност – „ЧЕЗ България“ ЕООД.

През октомври 2006 г. ČEZ а.s. разширява присъствието си и в сферата на производството на електроенергия, като закупува 100% от капитала на „ТЕЦ Варна” ЕАД. В края на 2017 г. дяловете на ČEZ a.s. в капитала на „ТЕЦ Варна“ ЕАД са прехвърлени и считано от 12.01.2018 г. централата вече не е част от активите на ČEZ а.s. в България.

Собственик на 100% от капитала на „Електрохолд Трейд“ ЕАД, с предходно наименование „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, е „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. „Електрохолд Трейд“ ЕАД развива дейности по продажба на електрическа енергия на пазара на крайни клиенти в страната и търговия с електрическа енергия на националния и регионалния пазар на едро.

„Електрохолд ИКТ” ЕАД е създадено в средата на 2015 г. под наименованието „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД, за да осигурява комплексни услуги в областта на информационните и комуникационни технологии за всички дружества от Групата на ЧЕЗ в България. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, а непряк контрол се упражнява  от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В.

„Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕООД е образувано през 2010 г. под наименованието „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД с едноличен собственик на капитала „ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс“ B.V., дружество контролирано от ČEZ, a.s. Основният предмет на дейност на „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕООД е производство на електроенергия от фотоволтаичния парк – Фри Енерджи - Орешец.

„Бара Груп“ ЕООД също е дружество създадено като такова за производство на енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници. До 27.07.2021 г.  „Бара Груп“ ЕООД е контролирано от ČEZ, a.s. В резултат на сделката с активите на ČEZ, a.s. от 27.07.2021 г. едноличен собственик на капитала на „Бара Груп“ ЕООД е „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В.