ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Електрохолд Продажби

„Електрохолд Продажби” ЕАД, с предходно наименование „ЧЕЗ Електро България“ АД, е дружество, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 175133827. Капиталът на компанията е 50 000 лева, като „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., част от групата на „Еврохолд България“ АД, е собственик на 100% от капитала на Дружеството.

 

Дружеството е правоприемник чрез отделяне на дейността по снабдяване с електрическа енергия на „Електроразпределение Столично” АД, „Електроразпределение София област” АД и „Електроразпределение Плевен” АД.

 

„Електрохолд Продажби” ЕАД има издадена Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия с № Л-135-11/ 29.11.2006 г. от Kомисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) със срок на действие  до 13.08.2039 г.; Лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“ с Л-409-17 / 01.07.2013 г., издадена от КЕВР за срок от 28 (двадесет и осем) години; Лицензия за търговия с електрическа енергия с Л-229-15/17.05.2007 г., издадена от КЕВР за срок от 10 (десет) години, изменена и допълнена от КЕВР с решение И1-Л-229/16.02.2016 г., с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на стандартна балансираща група, регистриран в „Регистър на координатори на стандартни балансиращи групи“ на ЕСО, с EIC: 32X001100101000J.


С Решение И1-Л-409-17 от 29.11.2013 г. КЕВР разшири лицензията на Дружеството за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“ с правата и задълженията на координатор на специална балансираща група.

 

Сертификат ISO 9001:2015

 

 

Електрохолд България откри първия си център за обслужване на клиенти в Пловдив. Така компанията поставя началото на разширяването на собствената си търговска мрежа извън територията на Западна България.

Научете повече