ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

CZD22-008 Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификации

 

Електрохолд България ЕООД обявява публичен търг с предмет „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификации”, референтен № CZD22-008.

 

Предметът на търга е разделена на 3 обособени позиции:

Техническите спецификации на обособените позиции са Приложение 1 към поканата за участие.


Всеки участник може да кандидатства за една, няколко или всички обособени позиции.


Пълното описание на предмета и обема на търга, изискванията на възложителя към участниците (критерии за допустимост) и условията за участие в търга се съдържат в приложените документи.


За контакти: Десислава Маринова, тел: 0892 273 645 факс: 02 8272171/ 8270332, e-mail: desislava.marinova@electrohold.bg

Промени:

Промяна 1. Промяна в техническата спецификация на обособена позиция № 3 „Доставка на нови неупотребявани автомобили 3“ от публичен търг CZD22-008 с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификации”, в частта 1.3.3. Техническа спецификация за нови неупотребявани автомобили от вид 3, б. б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили от вид 3.

В случай на участие в търга, заинтересованите лица да използват образеца на Техническото предложение от приложената покана в word формат.
 

Промяна 2. Промяна в прогнозната стойност на обособена позиция № 1 „Доставка на нови неупотребявани автомобили 1“ и обособена позиция № 2 „Доставка на нови неупотребявани автомобили 2“ от обявения публичен търг с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификации”, референтен № CZD22-008.

1.  Прогнозната стойност на обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 1“ не е 5,950,000 лв. без ДДС, коректната стойност е 2,965,000 лв. без ДДС.

2.  Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 2“ не е 5,607,000 без ДДС, коректната стойност е 6,717,000 лв. без ДДС.