ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Управление на отпадъци

Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Осъществява се в съответствие с изискванията на нормативните актове относно:

Основни цели в тази област са:

 

Усилията в тази област на Електрохолд и на компанията, която стопанисва електроразпределителната мрежа - ЕРМ Запад, имат за цел постигане на екологосъобразно управление на отпадъците с оглед намаляване или предотвратяване на образуването им, повторната им употреба, рециклиране, обезвреждане, подобряване системата за събиране и транспорт.

Политиката е основана на следните принципи:

Мониторинг на околната среда:

В ЕРМ Запад има действаща система за мониторинг на рисковите компоненти на околната среда – почви и подпочвени води. Системата включва събиране, оценка и обобщаване на информацията за компонентите на околната среда чрез периодично наблюдение и измерване на определени показатели. Целта е определяне наличие на изменения, възникнали в резултат на въздействието на природни и антропогенни фактори.

Целта на компанията е периодичен анализ на актуалното състояние на почвите и подпочвените води, своевременно идентифициране на негативни процеси и последващо планиране на мерки за отстраняване на замърсявания – при необходимост.

В дружеството са въведени строги мерки за недопускане замърсяване на компонентите на околната среда.