ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Опазване на биологичното разнообразие

Опазване на белия щъркел:

Често срещано явление е по стълбове на електроразпределителната мрежа птиците да изграждат гнезда. За индивидите от вида Ciconia ciconia – бял щъркел е характерно всяка година да се връщат в собственото си гнездо като добавят нови клонки, именно поради тази причина с времето гнездата им увеличават размера си. Възможно е гнездата да бъдат изградени изключително близо до проводниците на стълбовете или под въздействие на теглото си да се наклонят. Това е предпоставка за възникване на пожар и/или съответно аварийна ситуация – прекъсване на електрозахранването, в резултат на което да пострада и екземплярът.

Друга възможна ситуация е възникване на авария на стълб, на който има изградено гнездо /без то да е причината за аварията/. Ако гнездото се намира на малко разстояние до проводниците би затруднило отстраняването на повредата, т.е. индиректно влияе върху продължителността на прекъсването на електрозахранването.

Птиците от вида Ciconia ciconia – бял щъркел са под юрисдикцията на Закона за биологичното разнообразие и не са позволени своеволни дейности.

 

Опазване на грабливи птици:

Стълбовете от електроразпределителната мрежа се явяват подходяща спирка за почивка на птиците. При птици с по-големи размери обаче разперването на крилата води до допир с неизолирани проводници, което причинява поражения от електрически ток. Това може да доведе и до възникване на аварийна ситуация и прекъсване на електрозахранването.

Мерките, които се прилагат, са поставяне на изолационни покрития върху неизолирани проводници на проблемни места. По този начин се предотвратява смъртта на птиците и се минимизира рискът от възникване на аварийна ситуация.

Друг подход, който се практикува за малки участъци, е подмяната на неизолирания проводник с изолиран усукан проводник.

В определени ситуации се прилага и монтиране на метални „гребени“, които не допускат птиците да кацат на стълбовете.

Основни адресати на прилаганите по-горе мерки са лешоядите.

Лешоядите са сред най-големите птици в България като размерите им варират в зависимост от вида. Хранят се само с трупове и никога не нападат диви и домашни животни. По този начин лешоядите предотвратяват разпространяването на опасни болести за хората и животните.

В миналото на територията на нашата страна са се срещали четири вида лешояди – белоглав, черен, египетски и брадат. Към момента черният и брадатият лешояд са изчезнали като гнездящи от страната, а белоглавият и египетският са изключително редки. Именно поради тази причина, ЕРМ Запад, заедно със своите партньори от контролните органи и неправителствените организации, полага специални грижи за тяхното опазване.

Партньори:

За съхранение на биологичното разнообразие ЕРМ Запад работи в тясно сътрудничество с Министерството на околната среда и водите, Регионалните инспекции по околна среда и води, различни неправителствени организации в лицето на: СНЦ „Зелени Балкани“, Българско дружество за защита на птиците, Фонд за Дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици, Фондация „Дивите животни“.

 

„Живот за птиците“, LIFE16 NAT/BG/000612

Проектът се изпълнява от дружеството на Електрохолд - ЕРМ Запад, съвместно с Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/. В основата му е осигуряването на възможности за безопасно гнездене и използване на стълбовете за почивка. Дейностите се извършат в 19 специално защитени зони по Директива на птиците на ЕС, част от мрежата Натура 2000.  БДЗП определя важните за птиците места и местообитанията им, което гарантира целенасоченото изпълнение на дейностите на ЕРМ Запад.

Времева рамка на проекта: 01/10/2017 – 31/12/2024

Общ бюджет: 2,647,481 €, Съфинансиране от страна на Европейския съюз: 1,832,933 €

За повече информация: https://lifebirds.eu/


“Безопасен полет за птиците на Дунав”, LIFE19 NAT/SK/001023

Дейностите по този проект се имплементират от петнадесет бенефициента в седем държави - Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Словакия и Сърбия. 

Координиращ бенефициент по проекта е неправителствената организация Raptor Protection of Slovakia, а от българска страна участие вземат ЕРМ Запад и Българско Дружество за защита на птиците.

Целите на проектa са насочени към опазване на защитени видове птици, които обитават територията в близост до река Дунав. Основните дейности са свързани с провеждане на теренни проучвания, локализиране на рисковите стълбове от електроразпределителната инфраструктура и тяхното обезопасяване.

Времева рамка на проекта: 01/09/2020 – 28/02/2026

Общ бюджет: 6 636 170 €

За повече информация: https://danubefreesky.eu/bg/