• 1.

  Въпрос

  Какво означава свободен енергиен пазар?

  Отговор

  Свободният енергиен пазар възниква в следствие европейските директиви и предоставяне на достъп до мрежите на трети лица. Той дава възможност на всички крайни клиенти да сменят своя доставчик и да закупуват енергия на пазарни, нерегулирани цени.
 • 2.

  Въпрос

  Всички ли клиенти могат да участват на свободния енергиен пазар?

  Отговор

  Да. Съгласно нормативната рамка, всеки краен клиент в България има право да смени своя регулиран доставчик и да избере търговец на свободен енергиен пазар, от когото да закупува електрическа енергия.
 • 3.

  Въпрос

  Трябва ли да имам електромер с почасово измерване на енергията, за да участвам на свободния пазар?

  Отговор

  Не. Съгласно промените в нормативната рамка, считано от април 2016 г., за клиенти без почасово измерване се прилагат стандартизирани товарови профили  (СТП). По този начин клиентите могат да се регистрират на свободен енергиен пазар.
 • 4.

  Въпрос

  Какви са минимално изискуемите условия за участие на свободен енергиен пазар?

  Отговор

  За да участвате на свободен енергиен пазар, трябва да сте заплатили всички задължения към предишния доставчик, да сте сключили договор с търговец и да сте подали необходимите документи за смяна на доставчик.
 • 5.

  Въпрос

  Как да изляза на свободния пазар на ток?

  Отговор

  За да участвате на свободния пазар на електроенергия трябва направите следните стъпки:

  - Избирате лицензиран доставчик на електроенергия от КЕВР;

  - Предоставяте информация за Вашата фирма (ЕИК, адрес, контакти, обекти);

  - Получавате оферта за електроенергия по свободни цени;

  - Сключвате Договор за покупко - продажба с избрания търговец;

  - Търговецът извършва регистрацията на обектите Ви при съответния мрежови оператор;

  - Смяната става от 1во до 10то число на месеца като доставка започва от следващия месец.

 • 6.

  Въпрос

  Какво е Регламент (ЕС) № 2016/679 за защита на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, както и за отмяна на Директива 95/46/ЕО или „GDPR“?

  Отговор

  Регламентът бе приет през април 2016 г., но се прилага от 25 май 2018 г. Регламентът представлява промяна в защитата на личните данни, с цел опазване в максимална степен на дигиталните права на гражданите на ЕС срещу нерегламентирано използване на техните лични данни. Регламентът се отнася до всички търговски дружества, държавни и общински институции, но и до отделни лица, обработващи лични данни. В обхвата му попадат и онлайн услуги, при които се обработват лични данни на потребители – физически лица.

  Повече информация е налична на следната страница:

  https://www.electrohold.bg/trade/bg/za-nas/zashtita-na-dannite