На свободен енергиен пазар участват производители, търговци и крайни клиенти на електрическа енергия. Основните производители на енергия са атомни електроцентрали (АЕЦ), топлоелектрически централи, които използват за гориво въглища, газ, или петрол (ТЕЦ), водноелектрически централи (ВЕЦ), както и производители от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Търговците свързват централите и пазарите на едро с крайните клиенти като закупуват енергията, извършват прогнозирането и балансирането, финансират сделките, осигуряват обслужването, фактурирането и събирането на вземанията. Дейността по производство, търговия и продажби се извършва на конкурентен принцип. Дейностите пренос и разпределение на електрическа енергия и управление на електроенергийната система са естествен монопол и подлежат на ценова регулация.