Програма за компенсиране на разходи на крайни клиенти

Обратно

Програма за компенсиране на разходи на крайни клиенти за електрическа енергия за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г., одобрена с Решение № 294 на Министерския съвет на Република България („Програмата“)

 

Кой може да се възползва от Програмата?

От Програмата могат да се възползват всички крайни небитови клиенти по смисъла на § 3, ал. 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2024 (читалища, молитвени домове, храмове и манастири, детски градини и училища, висши училища, детски спортни школи), които се снабдяват от „Електрохолд Трейд“ ЕАД в качеството му на търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени.

Клиенти, извън посочените по-горе групи, нямат право на компенсация, както и такива, които използват обекта за осъществяване на икономически дейности.

Какво трябва да направите, за да се възползвате от компенсациите по  Програмата?

  1. Запознайте се с подробните условия на Програмата и се уверете се, че обектът попада в нейния обхват: https://pris.government.bg/document/169d0356d79bf9281c229d8fa411deb3 
  2. Попълнете приложената декларация 

Декларацията трябва да бъде подписана от представляващ или упълномощено лице.  Ако декларацията е подписана от упълномощено лице, е необходимо да се приложи и копие на пълномощното.

Следва да попълните по една декларация за всеки отделен обект, който отговаря на условията за получаване на компенсации по Програмата. В случай, че сте вписани в някой от регистрите, посочени в Декларацията, то следва да отбележите квадратчето пред него или да посочите името на публичния регистър, от който е видно, че сте правоимащо лице. При липса на вписване в съответен публичен регистър, необходимо е да приложите документ, с който да удостоверите обстоятелството, че попадате в обхвата на Програмата.

Представете попълнената и подписана декларация по един от следните начини:

  • На имейл адрес trade@electrohold.bg, в случай че декларацията е подписана с КЕП или е  сканирано копие на подписан хартиен екземпляр (в случай, че е изпратен от декларирания имейл от клиента);
  • По куриер/поща, в случай че декларацията е попълнена и подписана на хартия. Ако декларацията е подписана от упълномощено лице, трябва да се приложи и копие на пълномощното;
  • В офиса на „Електрохолд Трейд“ ЕАД, в случай че декларацията се попълва лично от представляващия или упълномощеното лице.

Декларации от небитови крайни клиенти, в качеството им на правоимащи лица по смисъла на § 3, ал. 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2024 г., се приемат до 15.08.2024 г.

Още новини