Изменение на Общите принципи за балансиране 2023

Обратно

Уважаеми Участници в балансиращата група,

В съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия на Комисията за енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г.; посл. изм. и доп., бр. 36, от дата 21.04.2023 г.,  „Електрохолд Трейд“ ЕАД публикува изменение на Общите принципите за разпределяне на небалансите на стандартната балансираща група с координатор „Електрохолд Трейд“ ЕАД.

Актуализираната версия на Общите принципи за балансиране е налична на сайта, в секция: „Пазар / Правна рамка / Общи принципи за балансиране“.

Още новини