ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Списък с услуги на ЕРМ Запад

Предпроектни проучвания за присъединяване на обект на клиент


Проучване на условията за присъединяване на обект на клиент към електрическата мрежа


Сключване на Договор за присъединяване на обекти на клиенти към електрическата мрежа


Проучване за изместване на електрически съоръжения


Сключване на договор за изместване на съоръжения по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗУТ


Издаване на становище за предпроектно проучване за ФтЕЦ до 30 kW – чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ


Проучване за ФтЕЦ до 30 kW – чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ


Сключване на Договор за присъединяване на обекти на производители - ФтЕЦ до 30 kW по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ към електрическата мрежа


Издаване на писма за предпроектни проучвания на производители (за всички останали видове проиводители)


Проучване за присъединяване на обекти на производители (за всички останали видове проиводители)


Сключване на предварителен Договор за присъединяване на обекти на производители към електрическата мрежа (за всички останали видове проиводители)


Сключване на Договор за присъединяване на обекти на производители към електрическата мрежа (за всички останали видове проиводители)


Прекратяване на регистрацията на потребител с преустановяване на ел. захранване и обезопасяване - за обекти на регулиран пазар при КС


Прекратяване достъпа на обект на свободния пазар на електрическа енергия


Забелязани технически нередности по електропреносната и електроразпределителната мрежа


Забелязани технически нередности по ГРТ


Осигуряване на достъп до ГРТ


Предоставяне копие на протокол от проверка (от проверка/подмяна СТИ)


Повреда в СТИ


Осигуряване на достъп до СТИ


Сверяване / смяна на часовников превключвател


Смяна на тарифност


Услуги по експлоатация, ремонт и поддържане на мрежи:

- Работи по мрежи СрН

- Трансформ. постове и възлови станции

- Лабораторни услуги


Техническа провeрка на СТИ


Проверка на електромер по искане на клиент и съставяне на констативен протокол от метрологична експертиза на ГДМИУ


Издаване на справка – удостоверение


Временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на клиент


Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на клиент


Споразумение за енергиен обект за производство на ел.енергия за собствени нужди по чл.25а от ЗЕВИ