ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Преустановяване на захранването

 

Уведомление съгласно чл. 38з от Закона за енергетиката (ЗЕ) за възможно предстоящо преустановяване на захранването на клиенти с просрочени задължения за електрическа енергия и мрежови услуги.

Уважаеми клиенти,

На основание чл. 123, ал. 1 от ЗЕ и чл. 42 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „Електрохолд Продажби“ АД, крайният снабдител има право да преустанови временно снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти при неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на всички дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия.

Информация за срока на плащане на дължимите суми, както и дата, след която е възможно преустановяване на захранването, се посочват във всяка фактура, издавана от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Списък на клиентите, които имат просрочени задължения за електрическа енергия и мрежови услуги и за които може да бъде извършено преустановяване на захранването, можете да намерите тук.

Списъкът е актуален към 03.05.2022 г.

Настоящата информация е изготвена съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и съдържа единствено клиентски номер, населено място и пощенски код.

Настоящата информация следва да се счита за уведомление по смисъла на чл. 38з от ЗЕ.

Напомняме, че съгласно чл. 13, ал. 5 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „Електрохолд Продажби“ АД, потребителят се задължава: “да уведоми продавача в 30 (тридесет) дневен срок в писмена форма за всяка промяна, свързана с личните му данни или със собствеността, или другите основания, на които продавачът доставя електрическа енергия на обекта”.

 

Срокът за заплащане на сметките за електроенергия на битови клиенти на „Електрохолд Продажби“ АД е определен на 10 дни след издаване на фактурата за потребление, съгласно Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „Електрохолд Продажби“ АД. Прекъсването може да се заяви при просрочване на всяка една фактура за електроенергия.

След изтичане на този срок е определен срок от допълнителни 10 дни преди да е възможно да се пристъпи към прекъсване.

При забавяне на плащането клиентите на дружеството се уведомяват по телефон, електронна поща или писмо на хартиен носител. Можете да проверявате и секция Уведомление преди прекъсване дали предстои прекъсване за клиентският Ви номер.

При активна регистрация за СМС известяване  се изпраща уведомително съобщение за предстоящо прекъсване.

В случай на прекъсване поради неплащане е необходимо да се заплатят всички просрочени задължения преди да се пристъпи към възстановяване на захранването. Заявете услуга за разсрочване на плащането ако имате затруднение да покриете цялата сума наведнъж.

За да се стартира процедура за възстановяване е необходимо да се заплати такса за възстановяване към електроразпределителното дружество, съгласно техния ценоразпис. Препоръчваме таксите за възстановяване да се заплатят на каса за своевременно стартиране на процеса.

Повече информация за таксите за възстановяване, можете да откриете на страницата на електроразпределителното дружество „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД.

Срокът за заплащане на сметките за електроенергия на клиенти, снабдявани от Доставчик последна инстанция „Електрохолд Продажби“ АД е определен на 10 дни след издаване на фактурата за потребление, съгласно Договор за снабдяване с електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция. 
След изтичане на този срок е определен минимален срок от допълнителни 3 дни преди да е възможно да се пристъпи към прекъсване. Прекъсването може да се заяви при просрочване на всяка една фактура за електроенергия. 
При забавяне на плащането клиентите на дружеството се уведомяват по телефон, електронна поща или писмо на хартиен носител. Можете да проверявате и секция Уведомление преди прекъсване дали предстои прекъсване за клиентският Ви номер.
При активна регистрация за СМС известяване се изпраща уведомително съобщение за предстоящо прекъсване. 
В случай на прекъсване поради неплащане е необходимо да се заплатят всички просрочени задължения преди да се пристъпи към възстановяване на захранването. Заявете услуга за разсрочване на плащането ако имате затруднение да покриете цялата сума наведнъж. 
За да се стартира процедура за възстановяване е необходимо да се заплати такса за възстановяване към електроразпределителното дружество, съгласно техния ценоразпис. Препоръчваме таксите за възстановяване да се заплатят на каса за своевременно стартиране на процеса. 
Повече информация за таксите за възстановяване, можете да откриете на страницата на електроразпределителното дружество „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД.
 
Срокът за заплащане на сметките за електроенергия на клиенти, снабдявани на Свободен пазар от „Електрохолд Продажби“ АД е определен съгласно Договор за снабдяване с електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция. 
След изтичане на този срок е определен допълнителен срок преди да е възможно да се пристъпи към прекъсване. Прекъсването може да се заяви при просрочване на всяка една фактура за електроенергия. 
При забавяне на плащането клиентите на дружеството се уведомяват по телефон, електронна поща или писмо на хартиен носител. Можете да проверявате и секция Уведомление преди прекъсване дали предстои прекъсване за клиентският Ви номер.
При активна регистрация за СМС известяване се изпраща уведомително съобщение за предстоящо прекъсване. 
В случай на прекъсване поради неплащане е необходимо да се заплатят всички просрочени задължения преди да се пристъпи към възстановяване на захранването. Заявете услуга за разсрочване на плащането ако имате затруднение да покриете цялата сума наведнъж. 
Възстановяването на захранването се заявява към Електрохолд Продажби АД. Всички разходи за извършване на прекъсването и възстановяването са дължими към Електрохолд Продажби АД и се начисляват към следващата издадена фактура за електроенергия. От своя страна, Електрохолд Продажби АД не таксува допълнително своите клиенти и превежда сумите за извършване на прекъсването и възстановяването към съответното електроразпределително дружество.
Повече информация за таксите за възстановяване, можете да откриете на страницата на електроразпределителното дружество, на чиято територия се намира обектът Ви. 
 

Електрохолд Продажби АД може да поиска преустановяване на захранването единствено поради неплащане на задълженията за употребена електроенергия. В тези случаи трябва да заплатите просрочените си фактури и да заплатите таксата за възстановяване към съответното електроразпределително дружество.

Прекъсване от предишен доставчик

Съгласно ПТЕЕ, предходния Ви доставчик има право да поиска прекъсване на захранването на клиент, който не е покрил всичките си задължения след прекратяване на доставката. В тези случаи е необходимо да се свържете с предходния си доставчик за да се определи задължението и да се стартира възстановяване на захранването.

Електроразпределителното дружество, обслужващо обекта Ви ще има информация от кой доставчик е инициирано прекъсването.

 Прекъсване без наличие на задължения/ смущения в мрежата

Ако причината за прекъсването е различна от просрочено задължение, препоръчваме да проверите с електроразпределителното си дружество за планиран ремонт или аварийна ситуация. Ако не откриете информация за такава е необходимо да се свържете с тях за да се предприемат мерки за отстраняване на причината за прекъсване.

Електроразпределителните дружества са:

Електроразпределителни мрежи Запад АД 

Електроразпределение Север АД

Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Златни Пясъци АД