ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Свободен пазар

Либерализирането на пазара на електрическа енергия е резултат от изпълнението на директивите от Трети енергиен либерализационен пакет на Европейския съюз, чиито изисквания намират приложение в националното законодателство.

Към момента, всички небитови клиенти, без да е от значение нивото на присъединявана се снабдяват по свободно договорени цени.

Свободният пазар на електрическа енергия позволява сключването на сделки по свободно договорени цени между производители, търговци на електрическа енергия и потребители. Така се създава възможност за наличие на конкуренция и повишаване качеството на предлаганите услуги.

Всеки клиент, който отговаря на техническите изисквания и няма просрочени задължения към настоящия си доставчик, има право да избере нов лицензиран търговец на електрическа енергия, с когото да договори цената за снабдяване с електрическа енергия на неговия обект.

Независимо кой е доставчикът на електрическа енергия на клиента, операторът на разпределителната мрежа остава същият, към когото е присъединен обекта. Цените за мрежови услуги (достъп и пренос през електроразпределителната мрежа, както и останалите мрежови добавки, дължими на НЕК и ЕСО) се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и не подлежат на договаряне. Същото важи за размера на ДДС и акциз.

КЕВР определя и цена за "задължения към обществото“, която се заплаща от клиентите на свободния пазар на електрическа енергия допълнително. При регулираните цени, тази добавка е включена в цената на електрическата енергия, затова клиентите не я виждат като отделен ред във фактурата си.

В условията на либерализация функционира балансиращ пазар на електрическа енергия, чиято цел е поддържането на баланс между производство и потребление в електроенергийната система. Това се постига чрез предварително заявяване на почасови графици за количество електрическа енергия, което се очаква да бъде потребено от клиентите на пазара. Ето защо, всеки обект на свободния пазар участва като член на балансираща група. А всяка балансираща група има свой Координатор.

Координатор на балансираща група може да бъде търговски участник, който притежава съответната лицензия и е регистриран като такъв от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Някои Търговци на електрическа енергия притежават и лицензия за Координатор на стандартна балансираща група. В случай че избраният от клиента Търговец на електрическа енергия не е лицензиран и като Координатор на балансираща група, е възможно да се наложи сключването на договор за балансиране с избран Координатор.

Ролята на Координатора на балансираща група е да намали финансовата тежест за членовете на групата, която се поражда от разликата между прогнозираното и реално употребеното количество електрическа енергия. Координаторът поема отговорност за небалансите на членовете на балансиращата си група, като намалението на разходите за балансиране се получава от синергията между отделните членове в групата.
Процедурите за регистриране на свободния пазар на електрическа енергия и смяна на доставчика на електрическа енергия / координатора на балансираща група са разписани:

ЧЕЗ Електро България АД има издадена Лицензия за търговия с електрическа енергия с № Л-229-15/17.05.2007 г., издадена от КЕВР за срок от 10 (десет) години, изменена и допълнена от КЕВР с решение № И1-Л-229/16.02.2016 г., с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на стандартна балансираща група, регистриран в „Регистър на координатори на стандартни балансиращи групи“ на ЕСО, с EIC: 32X001100101000J.

Избирайки ЧЕЗ Електро България АД получавате дългогодишен опит на българския и международен пазар, който Ви гарантира:

Можете да вземете Вашата оферта и да сключите договор с нас по свободно договорени цени като:

 

Какво още трябва да знам

За разлика от регулирания пазар, където цената на електрическата енергия се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), то в условията на свободен пазар сделките се извършват по свободно договорени цени.

Електроенергията се реализира като всяка друга стока на пазарен принцип. На пазара участват: производители (електроцентрали), дистрибутори (преносо и разпределителни предприятия), снабдители с електрическа енергия (търговци) и крайни клиенти.

Към момента всички крайни клиенти могат да излязат на свободния пазар на електрическа енергия като сключат договор с търговец на електрическа енергия. От 01.04.2016 г. се въведоха Стандартизирани товарови профили (СТП), с помощта на които се даде възможност на всички клиенти, които нямат електромер за почасово отчитане на електрическата енергия, да могат да изберат свой доставчик на електрическа енергия.

Битовите клиенти нямат задължение, а възможност за избор на търговец – доставчик на електроенергия, докато за небитовите клиенти важат приетите изменения в Закона за енергетиката във връзка с излизането им на свободен пазар.

Съгласно промените в Закона за енергетиката, обнародвани в брой № 57 на Държавен вестник от 26.06.2020 г., излизането на небитовите клиенти на свободен пазар ще се осъществи, считано от 1 октомври 2020 г. Съответно, от този момент ще отпадне задължението на крайните снабдители с електрическа енергия да снабдяват небитовите потребители с обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение. Според промените, крайните снабдители вече ще могат да бъдат доставчици на електроенергия по регулирани цени само на битови крайни клиенти.

Предвид горепосочените изменения в нормативната уредба, небитовите клиенти, считано от 1 октомври 2020 г. са регистрирани на свободен пазар и се снабдяват с електроенергия от търговец на електрическа енергия.

В зависимост от количеството електрическа енергия, което консумирате годишно, както и съотношението между дневната и нощната консумация, можете да получите по-ниска цена на електроенергията и да реализирате спестяване от сметките за електроенергия в частта за доставка.

Електрическата енергията се произвежда от централа (АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ, ВЕИ и др. – в общия случай собственост на НЕК), пренася се през електропреносната мрежа на Р България (Електропроводи ВН, собственост на ЕСО) и се разпределя до всеки клиент чрез електроразпределителната мрежа (електропроводи СрН и НН – в общия случай собственост на разпределителното дружество).

Клиентите могат да избират своя търговец на електрическа енергия, но не и своя мрежови оператор. Разпределителната мрежа е собственост на електроразпределителното дружество („Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „Електроразпределение Север“ АД), което продължава да отговаря за качеството на доставяната електроенергия и за отстраняването на възникнали аварии.

На свободния пазар на електрическа енергия клиентът може да избере подходящата за него оферта и да сключи договор за доставка на електрическа енергия със избран от него търговец.

Зависи от договора Ви с него, но трябва да имате предвид, че независимо от датата на подаване на заявление за смяна на доставчик/ координатор на балансираща група, заявките се регистрират между първо и десето число на месеца, предхождащ промяната.

Смяната на доставчика се заявява от новия доставчик пред съответното електроразпределително дружество.

При смяна на собственост за обект на свободен пазар, промяната се заявява от крайния клиент пред съответното електроразпределително дружество. Пререгистрацията се извършва от 1-во число на месеца.

Смяната на доставчика/ координатора на балансираща група се извършва при липса на непогасени задължения към настоящия доставчик/координатор на балансираща група и сключен договор с ДПИ.

Следва да се има предвид, че съгласно промените в Закона за енергетиката, се предвижда, че при първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия, с договора за доставка клиентът упълномощава доставчика да сключи от негово име и за негова сметка договори със съответния оператор на мрежата и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация. Договорите може да бъдат сключени и по електронен път с електронен подпис.

В случай, че доставчикът Ви фалира, задължително трябва да си изберете нов, като междувременно, съгласно нормативната уредба, ще бъдете снабдяван с електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция.

На първо място, трябва да извършвате коректно сравнение на цените в различните оферти – уверете се, че сравнявате цени, които включват едни и същи компоненти!

Освен цената, голямо значение имат условията на офертата и договора. Те фиксират включените услуги, както и разпределението на рисковете (начин на фактуриране, условия и начини на плащане, обезпечения, фиксирана/ променлива цена, обслужване на клиентите и др.).

Не на последно място – поинтересувайте се от надеждността на доставчика – неговите опит и стабилност могат да окажат съществено влияние върху Вашия бизнес.