ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Свободен пазар

Либерализирането на пазара на електрическа енергия е резултат от изпълнението на директивите от Трети енергиен либерализационен пакет на Европейския съюз, чиито изисквания намират приложение в националното законодателство.

Към момента всички небитови клиенти, независимо от нивото на присъединяване, се снабдяват по свободно договорени цени.

Свободният пазар на електрическа енергия позволява сключването на сделки по свободно договорени цени между производители, търговци на електрическа енергия и потребители. Така се създава възможност за наличие на конкуренция и повишаване качеството на предлаганите услуги.

Всеки клиент, който отговаря на техническите изисквания и няма просрочени задължения към настоящия си доставчик, има право да избере нов лицензиран търговец на електрическа енергия, с когото да договори цената за снабдяване с електрическа енергия на неговия обект.

Независимо кой е доставчикът на електрическа енергия на клиента, операторът на разпределителната мрежа остава същият, към когото е присъединен обектът. Цените за мрежови услуги (достъп и пренос през електроразпределителната мрежа, както и останалите мрежови добавки, дължими на НЕК и ЕСО) се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и не подлежат на договаряне. Същото важи за размера на ДДС и акциз.

КЕВР определя и цена за "задължения към обществото“, която се заплаща от клиентите на свободния пазар на електрическа енергия допълнително. При регулираните цени тази добавка е включена в цената на електрическата енергия, затова клиентите не я виждат като отделен ред във фактурата си.

В условията на либерализация функционира балансиращ пазар на електрическа енергия, чиято цел е поддържането на баланс между производство и потребление в електроенергийната система. Това се постига чрез предварително заявяване на почасови графици за количество електрическа енергия, което се очаква да бъде потребено от клиентите на пазара. Ето защо всеки обект на свободния пазар участва като член на балансираща група. А всяка балансираща група има свой Координатор.

Координатор на балансираща група може да бъде търговски участник, който притежава съответната лицензия и е регистриран като такъв от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Някои търговци на електрическа енергия притежават и лицензия за Координатор на стандартна балансираща група. В случай че избраният от клиента Търговец на електрическа енергия не е лицензиран и като Координатор на балансираща група, е възможно да се наложи сключването на договор за балансиране с избран Координатор.

Ролята на Координатора на балансираща група е да намали финансовата тежест за членовете на групата, която се поражда от разликата между прогнозираното и реално употребеното количество електрическа енергия. Координаторът поема отговорност за небалансите на членовете на балансиращата си група, като намалението на разходите за балансиране се получава от синергията между отделните членове в групата.
Процедурите за регистриране на свободния пазар на електрическа енергия и смяна на доставчика на електрическа енергия / координатора на балансираща група са разписани:

Електрохолд Продажби ЕАД има издадена Лицензия за търговия с електрическа енергия с Л-229-15/17.05.2007 г., издадена от КЕВР за срок от 10 (десет) години, изменена и допълнена от КЕВР с решение И1-Л-229/16.02.2016 г., с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на стандартна балансираща група, регистриран в „Регистър на координатори на стандартни балансиращи групи“ на ЕСО, с EIC: 32X001100101000J.

Избирайки Електрохолд Продажби ЕАД, получавате дългогодишен опит на българския и международен пазар, който Ви гарантира:

Можете да вземете Вашата оферта и да сключите договор с нас по свободно договорени цени като:

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В
СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА С КООРДИНАТОР
„ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ " ЕАД