ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Програма за компенсиране на разходи на крайни клиенти

Програма за компенсиране на разходи на крайни клиенти за електрическа енергия за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г., одобрена с Решение № 294 на Министерския съвет на Република България („Програмата“)

 

Кой може да се възползва от Програмата?


От Програмата могат да се възползват всички крайни небитови клиенти по смисъла на § 3, ал. 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2024 (читалища, молитвени домове, храмове и манастири, детски градини и училища, висши училища, детски спортни школи), които се снабдяват от „Електрохолд Продажби“ ЕАД в качеството му на търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени.

 

Клиенти, извън посочените по-горе групи, нямат право на компенсация, както и такива, които използват обекта за осъществяване на икономически дейности.

 

Какво трябва да направите, за да се възползвате от компенсациите по  Програмата?

  1. Запознайте се с подробните условия на Програмата и се уверете се, че обектът попада в нейния обхват: https://pris.government.bg/document/169d0356d79bf9281c229d8fa411deb3 
  2. Попълнете приложената декларация  

 

Декларацията трябва да бъде подписана от представляващ или упълномощено лице.  Ако декларацията е подписана от упълномощено лице, е необходимо да се приложи и копие на пълномощното.

 

Следва да попълните по една декларация за всеки отделен обект, който отговаря на условията за получаване на компенсации по Програмата. В случай, че сте вписани в някой от регистрите, посочени в Декларацията, то следва да отбележите квадратчето пред него или да посочите името на публичния регистър, от който е видно, че сте правоимащо лице. При липса на вписване в съответен публичен регистър, необходимо е да приложите документ, с който да удостоверите обстоятелството, че попадате в обхвата на Програмата.

 

Представете попълнената и подписана декларация по един от следните начини:

 

 

 

Декларации от небитови крайни клиенти, в качеството им на правоимащи лица по смисъла на § 3, ал. 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2024 г., се приемат до 15.08.2024 г.