ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

31 март 2020

Дружествата на ЧЕЗ в България внесоха в срок заявленията си за промяна на действащите цени за предлаганите от дружествата услуги за следващия ценови период

Съгласно изискванията на Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия, „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД внесоха в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) своите предложения за утвърждаване на цени, съответно за услугите „снабдяване с електрическа енергия“ и „разпределение на електрическа енергия“, за предстоящата ценова година, в сила от 01.07.2020 г.

Предложенията на дружествата за ценовия период 2020/2021 г., са изчислени в съответствие с действащата нормативна уредба и регулаторните принципи, формирани са по начин, който позволява да бъдат покрити разходите на дружествата, осигуряват изпълнението на законовите и лицензионни задължения, както и постепенното достигане на европейските стандарти за качество на доставките и услугите.

Ценовото предложение на ЧЕЗ Разпределение цели покриване на реалните разходи за лицензионната дейност, подобряване на качеството на услугата, гарантиране на сигурността на доставките, развитие и разширяване на електроразпределителната мрежа. Предложенията за цени са изготвени на база принципа на равнопоставеност между отделните групи клиенти и между отделни нива на напрежение.

Основните принципи, спазвани при  предложението на цените на ЧЕЗ Електро за снабдяване са свързани с коректно отразяване на увеличението в тях, което е формирано единствено от разходите на снабдителя, включване на разходите за балансиране, пълно възстановяване на размера на разходите за покупка на електрическа енергия и осигуряването на необходимата възвръщаемост. Предложените цени са определени по недискриминационен и прозрачен начин и не допускат кръстосано субсидиране между отделните сегменти и групи клиенти. Дружеството предлага изравняване на нощната тарифа за битовите и стопански потребители, съответно на 96,27 лв./МВтч за стопанския и 96,23 лв./МВтч за битовия сегмент. По този начин ще се преодолее и наблюдаваната тенденция за утвърждаване на цени за нощна енергия под нейната себестойност. Съобразявайки се с очакваните промени в електроенергийния пазар, предполагащи намаляване на небитовите клиенти в регулирания сегмент, с предложените цени се цели пълно елиминиране на кръстосаното субсидиране чрез намаляване на цените в стопанския сегмент с -22,88% за върхова тарифа и съответно с -8,04% дневна тарифа при  измерване с две скали и -18,79% за една скала. 

При спазване на принципите на разходноориентирано ценообразуване, справедливо третиране на всички клиенти и недопускане на кръстосано субсидиране, Дружеството предлага и намаляване на цената на енергията за битовите клиенти с -10.38% при измерване с една скала.

При одобрение на заявените цени на електрическа енергия от КЕВР, дневната и нощна тарифи за битовите клиенти на регулиран пазар в Западна България биха били: за дневната тарифа - 0,19152 лв./кВтч. (без ДДС) и за нощната тарифа - 0,15037 лв./кВтч. (без ДДС).

Окончателните цени ще бъдат определени от Комисията за енергийно и водно регулиране като се отчетат и внесените заявления от производители на електрическа енергия, от Националната електрическа компания, от Електроенергийния системен оператор, от останалите енергийни дружества, както и от цената на обществения доставчик за покупка на електрическа енергия, от цената за „Задължения към обществото“, цената на електрическата енергия на организирания борсов пазар, включително и предстоящите законови промени във връзка пълното либерализиране на пазара.

публикувано
 
Март 2020